onsdag 22 april 2009

Skolor i Skäggetorp

Under den senaste månaden har skolornas framtid i Skäggetorp diskuterats bland annat i lokaltidningen. Vissa har föreslagit att Skäggetorpsskolan skall läggas ner. Det är något som vi socialdemokrater aldrig ens tagit upp till diskussion. Det är en bra skola och Skäggetorp behöver en högstadieskola. Idag fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om fortsatt utredning här bifogar jag (s) synpunkter som vi skickade med. Lite långt men hoppas ni har överseende :)

"Nämndens beslut om utveckling av skolorganisationen i Skäggetorp är ett delbeslut och ett förtydligande av det uppdrag som gavs av Barn - och ungdomsnämnden i mars. Vi socialdemokrater vill göra följande påpekanden.

Vi tycker det är positivt att det skapas en gemensam skolorganisation av Nygårdsskolan och Skäggetorpsskolan. Det är en bra lösning oavsett vad som blir resultatet av lokalöversynen. Det får dock inte leda till nya gränslinjer mot Rosendahlsskolan som försvårar samverkan. Vår uppfattning är därför att det vore önskvärt om Rosendahlsskolan på sikt ingick i en gemensam skolorganisation.

Det är bra att det skall tas fram en gemensam vision och handlingsplan för skolorna i Skäggetorp. Erfarenheterna från det pågående arbetet visar, enligt vår uppfattning, på att det är ett viktigt arbete.

I det fortsatta fördjupade utredningsarbetet vill vi påtala följande:
Framtida elevprognoser är osäkra. Dels därför att den demografiska utvecklingen är svår att förutse men framförallt på grund av den osäkerhet som råder vad det gäller elevers sökmönster och eventuella friskoleetableringar. Vi är därför tveksamma till lösningar som kraftigt inskränker kommunens flexibilitet att möta såväl elevminskningar som elevökningar.
Arbetet med den framtida skolorganisationen i Skäggetorp skapar den infrastruktur som all skolverksamhet i området skall rymmas inom. För oss är en utgångspunkt att Skäggetorpsskolan skall vara den naturliga 7-9 skolan för alla ungdomar i Skäggetorp. Det vore därför olyckligt om arbetet skulle leda till en uppsplittring av området och en struktur som inte gör det naturligt att välja Skäggetorpsskolan"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar