torsdag 22 oktober 2009

Omställningsprogram och uppsägningar.

förskolan men också till viss del inom skolan. Anledningen till detta är de neddragningar som den borgerliga kommunledningen beslutat om och som just nu genomförs inom utbildningsförvaltningen. Det är en paradoxal situation eftersom alla partier samtidigt är överens om att inom några få år kommer inte bara den ofta unga personal som sägs upp behövas utan kommunen kommer även vara i behov av stora nyanställningar.

För att slippa avskeda unga föreslår den borgerliga majoriteten ett omställningsprogram. Istället för avsked av yngre skall äldre medarbetare erbjudas exempelvis avtalspension och kortare arbetstid. Naturligtvis bra men problemet är att villkoren för erbjudandet till kommunens äldre medarbetare är njuggt och kritiken från de fackliga organisationerna massiv. Såhär skriver exempelvis lärarförbundet om förslaget till avgångspremie ”Denna avgångspremie riktar sig till personer som själva säger upp sin anställning. Om inte denna skrivelse ändras kommer Lärarförbundet starkt att avråda sina medlemmar från att tacka ja”. Liknande synpunkter om omställningsprogrammet har framförts av kommunal och LR.

Kommunen riskerar alltså att få ett omställningsprogram som ingen vill använda sig av eftersom villkoren är för dåliga med resultatet att exempelvis yngre lärare får lämna kommunen. Vad är orsaken till detta då? Ekonomi? Ja delvis ett omställningsprogram är dyrt och vilka villkor som erbjuds påverkar naturligtvis i hög grad kostnaden. Men eftersom den borgerliga regeringen försett kommunerna med engångspengar valåret 2010 har kommunen faktiskt goda möjlighet att finansiera just den här typen av engångssatsningar. Den borgerliga majoritetens hållning är enligt min uppfattning svårförklarig men uppenbart passiv och defensiv och det är kommunens medarbetare som drabbas av detta.
Så här tyckte vi i socialdemokrater på gårdagens sammanträde i Barn- och ungdomsnämnden.

”Under framtagandet av omställningsprogram, för att möta övertalighet inom kommunens verksamhet, har kritik framförts från fackliga organisationer. De menar att villkoren i omställningsprogrammet är sådana att de inte kan rekommendera sina medlemmar att anta erbjudandet. Risken med det föreslagna omställningsprogrammet är att det inte upplevs som en attraktiv lösning för medarbetarna och därmed inte är en effektiv åtgärd för omställning. I en ekonomisk övertalighetssituation och med ett kommande rekryteringsbehov gäller att kommun agerar för att leva upp till ambitionen att vara en förebild och modern arbetsgivare. Därför har vi tidigare i kommunstyrelsen markerat att avgångspremiens erbjudande vid frivillig uppsägning blir 6, 9 eller 12 månadslöner beroende på anställningstid i kommunen och att villkoren för särskild avtalspension höjs till 70% av pensionsunderlaget. Barn och ungdomsnämndens begäran av medel bör därför ökas så de kan täcka ett erbjudande på den nivån.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar