tisdag 26 maj 2009

Alternativet.

Nedan presenteras det socialdemokratiska alternativet till borgarnas besparingspaket.

Socialdemokraternas yrkande
Förändring av nämndernas ramar 2009 och 2010 med anledning av sänkta skatteprognoser


Den borgerliga politiken hotar välfärden i Linköping

Den borgerliga alliansen i Linköping väljer att reducera ramarna för kommunens nämnder med 89 miljoner kronor 2009 och 203 miljoner kronor 2010. Reduceringarna sker utan politisk prioritering och utan någon redogörelse för vilka konsekvenserna blir för de Linköpingsbor som är i behov av en väl fungerande vård, skola och omsorg. Det är att abdikera från sitt politiska ansvar. Vi delar dock den övergripande bedömningen att ekonomin måste stramas åt, men ett framgångsrikt sådant arbete kräver att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar ansvar för övergripande prioriteringar av besparingarna. Det är också vår uppfattning att staten bör tillskjuta mer medel till kommuner och landsting i detta allvarliga läge.

Därför yrkar vi socialdemokrater på:

Att förändrade ramar som följd av föreslagna besparingar hos kommunens nämnder beslutas av kommunfullmäktige

Att Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att föreslå ett avskaffande av vårdnadsbidraget

Att Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att föreslå ett mer effektivt användande av skollokaler

Att Bildningsnämnden får i uppdrag att vara med restriktiv i tillstyrkandet av nya friskolor.

Att Bildningsnämnden får i uppdrag att föreslå ett mer sammanhållet mottagande av flyktingar och invandrare

Att Socialnämnden i samverkan med Bildningsnämnden får i uppdrag att omvandla passiva bidragsåtgärder till aktiva stödåtgärder

Att Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att föreslå senareläggning av icke nödvändiga investeringar

Att Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att föreslå effektiviseringar av kollektivtrafiken

Att Kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att föreslå en mer restriktiv tilldelning av busskort

Att Äldrenämnden får i uppdrag att göra en översyn av 2009 och 2010 års behov och prognos av hemtjänsttimmar

Att Kultur - och fritidsnämnden får i uppdrag att ompröva beslut om tillsättande av nya tjänster.

Att ge Kultur - och fritidsnämnden i uppdrag att stoppa upphandlingar som leder till ökade kostnader.

Att Omsorgsnämnden får i uppdrag att presentera förslag på senareläggning av planerad utbyggnad av gruppbostäder

Att ovanstående uppdrag redovisas till Kommunstyrelsen snarast och att kommunlednings­kontoret om nödvändigt presenterar ytterligare förslag till besparingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar