onsdag 10 mars 2010

Jobb,jobb,jobb

Kommenterade förra veckan det borgerliga förslaget till fördelning av de tillfälliga statsbidragen. Vi socialdemokrater presenterade igår vårt alternativ. Det hade fokus på jobb. Här kommer våra förslag för mer jobb i Linköping.

Satsning på jobb och tillväxt.
Socialdemokraterna satsar sammanlagt 60 miljoner på tillväxt och jobb.
Massiv satsning på jobb för unga.
1. I Linköping är mer än 600 ungdomar mellan 18-24 beroende av försörjningsstöd för sin försörjning. Ingen skall starta sin karriär på arbetsmarknaden med ett besök på socialkontoret. Kommunen ska snabbt erbjuda utbildningsinsatser, praktikplatser eller om nödvändigt snabba sociala stödinsatser.
2. Kunskapslyft för ungdomar. Massiv satsning på att läsa upp betyg. Alla som avslutat gymnasieskolan i Linköping utan fullständiga betyg erbjuds möjligheten att komplettera utbildningen. Alla gymnasieelever erbjuds möjligheten att läsa upp betyg i ämnen där man ej är godkänd.
3. Traineeprogram i välfärden för att växla in unga i skola, vård och omsorg i syfte att klara en kommande generationsväxling bland kommunens medarbetare.
4. Storsatsning på sommarjobb för unga.
5. Satsning på ungt entreprenörskap. Utbildningsinsatser och starta eget stöd för unga entreprenörer.
6. Utveckling av jobb inom turism- och evenemang. Exempelvis evenemangsvärdar under 2010, simlärare vid simskolor, projektanställningar vid Länsmuseet
7. Stödfunktion till handledare för arbetslösa

Investera i kompetens och utbildning.
8. En massiv satsning på kompetens istället för passiva bidrag. Bygga ut vuxenutbildningen i Linköping med 150 nya platser.
9. Satsa på kommunens medarbetare. Ett mentorskapsprogram/generationsväxlingsprogram för att ta tillvara äldres erfarenhet och öppnar för att ge unga chansen inom kommunal verksamhet.
10. Kompetensstege i förskolan och omsorgerna.

Investera i fler jobb och ökad tillväxt
11. Tillfälliga insatser för att komma närmare arbetsmarknaden genom att äldre långtidsarbetslösa erbjuds arbetsuppgifter av kommunen. Exempel på det är att vara vuxen i skolan och ett utökat antal kollektivtrafikvärdar för tryggare resor och högre kvalitet i kollektivtrafiken.
12. Startmedel till branschprogram/klusterbildningar t ex för mat, hälsa, gröna näringar, it-säkerhet, komposit, flyg, design m m
13. Projekt i syfte att förenkla upphandlingar för mindre företag gentemot kommunen
14. Storsatsning på trygghetsinsatser i Linköping. Åtgärder för att komma tillrätta med bristande underhåll på vägar och gång- och cykelvägar är prioriterat. Att snabbt öka tempot i olika belysningsåtgärder vid gång- och cykelvägar är en annan viktig åtgärd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar